Kommunalskatten är den skatt som utgör den tyngsta skatteposten för merparten av skattebetalarna. Höjningar av kommunalskatten drabbar de med låga inkomster relativt sett hårdast. Staffanstorp tillhör en av de kommuner i landet som har lägst skatt. Höjd skatt kan bara vara ett alternativ när alla andra alternativ är prövade.