Naturen är en fantastisk resurs och vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att förvalta den på ett hållbart sätt. De senaste åren har miljöfrågorna prioriterats och numera är ett av kommunfullmäktiges särskilda mål för mandatperioden att stärka miljöarbetet i kommunen ytterligare. Facit hittills är att:

  • Kommunen har sänkt den totala energiförbrukningen med 20 procent de senaste åren.
  • Huvuddelen av kommunens energiförbrukning kommer från ett egenägt vindkraftverk.
  • Vi vill öka andelen närodlad och ekologisk mat. Både på förskolor och skolor, men även inom äldreomsorgen.
  • Utredning om avfallssortering pågår.
  • Vårt mångåriga engagemang för förbättrad vattenkvalitet i våra vattendrag Höje å och Sege å, ska fortsätta.
  • Gång- och cykelbanenätet byggs hela tiden ut för att det ska bli lättare att gå och cykla i stället för att ta bilen.
  • Kollektivtrafiken behöver bli ännu bättre med tätare turer och bättre bussar, t.ex. superbussar.